Ungdomssatsing

Vi har satt i gang en ungdomssatsning. Dette har vi gjort delvis for å gi et tilbud til ungdommer som allerede er på vei inn i musikkutdanningen, og delvis for å bygge en bro mellom disse, og de av våre egne elever som er på full fart dit.

Prosjektet er en del av støtten fra Sparebankstiftelsen som kom på plass i 2020. Basert på erfaringene fra forrige tildeling har vi utviklet planer for hvordan jazzopplæringstilbudet i Norge kan løftes ytterligere gjennom et bærekraftig kretsløp, der ressurser og kompetanse sirkulerer, og er med på å bygge solide pedagogiske miljøer.

Prosjektet innebærer en langsiktig oppfølging av unge talenter lokalt og nasjonalt. Vi har utviklet et team, som har jevnlige møter der vi fortløpende diskuterer opplegget, og hver enkelt elevs utvikling på kort og lang sikt (teksten fortsetter).

Prosjektet inngår i en større plan om å utvide virksomheten til også å omfatte eldre ungdommer, helt frem mot høyere utdanning. Vi skal også søke midler fra Talent Norge, og vil koordinere de tiltakene vi har fått fra Sparebankstiftelsen mot de vi søker om hos TN, slik at disse løfter og understøtter hverandre.

Et viktig del av dette er å utvikle et samspill- og talentutviklingsopplegg for nåværende elever som etter hvert går over i videregåendeskole-alder, og dermed faller utenfor alderssegmentet 7-16 år. Dette skal også knyttes opp mot opplæring av pedagoger på flere plan, for å utvide og spre konseptet. Prosjektet blir et viktig ledd i arbeidet mot å nå visjonen om en nasjonalt omspennende jazzopplæringsvirksomhet.